Telefon:  +48 59 834 11 74

Email: sekretariat@losto.net

Deklaracja dostępności

Publikacja: 2021-06-21
Ostatnia aktualizacja: 2021-06-22 15:58:00

Wstęp

Zespół Szkół Społecznych Społecznego Towarzystwa Oświatowego w Człuchowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej szkoły.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki w celu zmiany rozmiaru tekstu i powiększenia elementów bez utraty czytelności strony.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Niezgodność (niezgodności) lub wyłączenia wymieniono poniżej.
 • Na stronie brakuje alternatywnych opisów zdjęć.
 • Część zamieszczonych na stronie publikacji w formie plików PDF nie są dostępne cyfrowo w całości. Linki do plików nie posiadają informacji o jego formacie, rozmiarze i języku
 • W serwisie występują linki, których użycie powoduje otwarcie nowej zakładki. W takiej sytuacji użytkownik nie jest o tym ostrzegany.
 • Filmy nie posiadają audiodeskrypcji.

 • Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.
  2021-06-21

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest imię i nazwisko do osoby odpowiedzialnej, adres poczty elektronicznej. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu numer telefonu. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Adres kontaktowy:ZSS STO, ul. Jana III Sobieskiego 7A, Człuchów, tel./fax. 59 834 11 74
  Kontakt: Krzysztof Kadowski
  Email: losto@losto.net
  Telefon: 607059996

  Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

  Dostępność architektoniczna

 • Wejście do budynku od ulicy Jana III Sobieskiego.
 • Wejście posiada podjazd dla osób na wózkach inwalidzkich a budynek jest parterowy i posiada wszelkie udogodnienia dla osób niepełnosprawnych.
 • W budynku szkoły nie ma zakazu wstępu z psem asystującym.
 • Budynek nie posiada pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych ani oznaczeń kontrastowych dla osób słabowidzących.
 • W szkole oraz online nie ma możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego.
 • Aplikacje mobilne

  ZSS STO nie udostępnia aplikacji mobilnych.

  Informacje

  KRS: 0000025544 NIP: 843-108-35-61 REGON: 221774992,
  Wpis do ewidencji Kuratorium - decyzja Kuratorium Oświaty i Wychowania w Słupsku nr 12/90 z dnia 16.07.1990r.
  Organ prowadzący: Samodzielne Koło Terenowe STO nr 131 w Człuchowie.

  Kontakt

  Kom. dyrektor: 886 604 859
  Kom. sekretariat: 886 604 817
  Tel./fax: 59 834 11 74
  Księgowość: 539 909 152
  Email: sekretariat@losto.net
  www: www.losto.net

  Jana III Sobieskiego 7A,
  77-300 Człuchów,
  woj. pomorskie

  Znajdź nas:

  Lekcja
  0
  1
  2
  3
  4
  5
  6
  7
  8
  9
  Godzina
  07.30 - 08.10
  08:15 - 08:55
  09:00 - 09:40
  09:55 - 10:35
  10:45 - 11:25
  11:35 - 12:15
  12:30 - 13:10
  13:20 - 14:00
  14:10 - 14:50
  15.00 - 15.40